همکاران اداری

آقای شاه حسینی

مدیر مدرسه

آقای نوربخش

معاون انضباطی

خانم دیهیمی

موسس

خانم ساعتچی

معاون انضباطی

خانم صباغ نوین

معاون فرهنگی و پرورشی

خانم فرجی

معاون اجرایی

خانم فطیر

معاون آموزشی

خانم مسعودنیا

مسئول مالی

همکاران آموزشی

خانم شکری زاده

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم الله دادی

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم کیاشمشکی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم فدوی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم ساسانی

خانم ساسانی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم رهبری

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم قاسمی

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم افضلی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

خانم عابدینی

دپارتمان هنر و خلاقیت

خانم وثوق

مشاور روان شناسی

خانم عبدالوند

دپارتمان ورزش و سلامت

خانم فریاد

مربی پیش دبستانی

خانم فلاحی

مربی پیش دبستانی

خانم رحیم زاده

معلم مهارت های زندگی

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.