همکاران اداری

آقای شاه حسینی

مدیر مدرسه

خانم اثباتی

معاون اجرایی

خانم دیهیمی

موسس

خانم ساعتچی

معاون انضباطی

خانم صباغ نوین

معاون فرهنگی و پرورشی

خانم فرجی

معاون انضباطی

خانم فطیرخورانی

معاون آموزشی

خانم مسعودنیا

مسئول مالی

همکاران آموزشی

خانم شکری زاده

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم الله دادی

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم کیاشمشکی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم فدوی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم ساسانی

خانم ساسانی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم رهبری

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم قاسمی

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم افضلی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

خانم عابدینی

دپارتمان هنر و خلاقیت

خانم فریاد

مربی پیش دبستانی

خانم لبافی

سرپرست بخش زبان

خانم وثوق

مشاور روان شناسی

خانم عبدالوند

دپارتمان ورزش و سلامت

خانم رحیم زاده

معلم مهارت های زندگی

خانم نازآبادی

مربی پیش دبستانی

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.