همکاران اداری

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 20fe2c64 4177 462d 9edc 226b49ce9efd

آقای شاه حسینی

مدیر مدرسه

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران -

خانم مهدیان

معاون آموزشی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 11

خانم حسینیان

معاون انضباطی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - دیهیمی

خانم دیهیمی

موسس

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - ساعتچی

خانم ساعتچی

معاون آموزشی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - avatar male

آقای نوربخش

معاون انضباطی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 5

آقای نجارپور

موسس

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - فرجی

خانم فرجی

معاون اجرایی و انضباطی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - مسعودنیا

خانم مسعودنیا

مسئول مالی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - sozan

خانم صباغ نوین

معاون فرهنگی و پرورشی

همکاران آموزشی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 26863FC0 4CF5 44B4 B656 BBB789E87533

خانم شکری زاده

آموزگار پایه اول ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 8afbec0f f7c5 4119 8de0 d1d0e768b918

خانم فلاحی

آموزگار پایه اول ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - کیاشمشکی

خانم کیاشمشکی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 6540e0041b7b9

خانم خسروی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 5

خانم محسنی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 13

خانم ابراهیم تبار

آموزگار پایه سوم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 64c0c74f2dad5

خانم آقاخانی

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 64c4b7e2df400

خانم مرادی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 6227e6d0 54e2 4bdd 9bf8 1bec1e205e60 1

خانم آشتیانی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 13

خانم پژومان

کمک آموزگار پایه اول

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 8

خانم کشمیری

معلم آزمایشگاه

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 8

خانم رضائی

معلم رباتیک

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - 534543 2

آقای سرمد

آموزگار پایه ششم ابتدایی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 12

خانم غریب

کمک آموزگار پایه اول

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 14

خانم ملکی

معلم زبان

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 14

خانم به جویان

معلم آزمایشگاه

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - download

خانم رحیم زاده

مشاور و معلم مهارت های زندگی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 14

خانم طلوع

معلم تربیت بدنی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 14

خانم فراهانی

معلم زبان

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 14

خانم عامل

معلم کامپیوتر

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - عبدالوند

خانم عبدالوند

دپارتمان ورزش و سلامت

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 8

خانم زارعی

سرپرست زبان

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - همکاران - placeholder 8

خانم معیری

معلم زبان

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.