همکاران اداری

آقای شاه حسینی

مدیر مدرسه

آقای نوربخش

معاون انضباطی

خانم صباغ نوین

معاون فرهنگی و پرورشی

آقای نجارپور

موسس

خانم ساعتچی

معاون انضباطی

خانم دیهیمی

موسس

خانم مهدیان

معاون آموزشی

خانم مسعودنیا

مسئول مالی

خانم فرجی

معاون اجرایی

همکاران آموزشی

خانم شکری زاده

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم فلاحی

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم کیاشمشکی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم خسروی

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم هاشمیان

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم ابراهیم تبار

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم آقاخانی

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم مرادی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

خانم آشتیانی

آموزگار پایه پنجم ابتدایی

خانم عابدینی

دپارتمان هنر و خلاقیت

آقای شعبانی

آموزگار پایه ششم ابتدایی

خانم رحیم زاده

مشاور و معلم مهارت های زندگی

خانم عبدالوند

دپارتمان ورزش و سلامت

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.