دپارتمان رایانه

در عصرحاضر یکی از پارامترهای سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو “سواد دیجیتال” می باشد  از این روبسیاری از نظامهای آموزشی جهان و موسسه آموزشی فرهنگی سرواندیشان آفتاب ،افزایش سواد دیجیتال را در برنامه  آموزشی  و درسی خود گنجانده‌اند.

 آفت بازی های کامپیوتری خشن و نامناسب و جذابیت دنیای مجازی (اینترنت)  باعث شده است که دانش آموزان مزایای بسیار زیاد کامپیوتر را نادیده بگیرند، بنابراین رویکرد صحیح این است که به جای حذف کامپیوتر، مهارتهای مفید آن آموزش داده شود.

 

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.