دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - خانه - 626251

آخرین اخبار

[cz_news_ticker badge_title=”آخرین اخبار” id=”cz_19524″ cat=”3″][cz_gap height=”10px” height_mobile=”20px” height_tablet=”30px” id=”cz_49118″][cz_title bline=”cz_line_after_title” shape=”text” css_animation=”cz_loop_pulse” smart_fs=”true” text_center=”true” mobile_shape_font-size=”2.2em” id=”cz_16736″ tablet_shape_font-size=”3em” sk_shape=”font-size:70px;color:#f5f5f5;font-family:aviny;font-weight:900;top:36px;z-index:-1;” shape_text=”ویژگی های آفتاب”]

ویژگی های آفتاب
[/cz_title][cz_gap height=”18px” height_tablet=”80px” id=”cz_16105″]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_68990″ sk_overall=”background-color:#e0eefa;padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#cccccc;border-radius:5px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”سیستم دو زبانه” icon=”fa czico-071-interface-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ separator=”line” id=”cz_72740″ sk_title=”font-size:26px;color:#333333;font-family:iransansdn;” sk_icon=”font-size:32px;color:#1c72b4;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_overall=”border-radius:24px;” sk_line=”background-color:#ff5722;”]
تقویت مهارت های چهارگانه زبان با توجه به سطح دانش آموز
[/cz_service_box][cz_gap height=”29px” id=”cz_70412″][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_68990″ sk_overall=”background-color:#e0eefa;padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#cccccc;border-radius:5px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”مدرسه شناختی” icon=”fa czico-071-interface-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ separator=”line” id=”cz_27814″ sk_title=”font-size:26px;color:#333333;font-family:iransansdn;” sk_icon=”font-size:32px;color:#1c72b4;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_overall=”border-radius:24px;” sk_line=”background-color:#ff5722;”]
توجه ویژه بر استعدادها به منظور شکوفایی و نقاط ضعف به منظور بهبود و ارتقاء
[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_68990″ sk_overall=”background-color:#e0eefa;padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#cccccc;border-radius:5px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”پرورش مقدم بر آموزش” icon=”fa czico-071-interface-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ separator=”line” id=”cz_52922″ sk_title=”font-size:26px;color:#333333;font-family:iransansdn;” sk_icon=”font-size:32px;color:#1c72b4;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_overall=”border-radius:24px;” sk_line=”background-color:#ff5722;”]
توجه ویژه بر مهارت های زندگی
[/cz_service_box][cz_gap height=”27px” id=”cz_70412″][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_68990″ sk_overall=”background-color:#e0eefa;padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#cccccc;border-radius:5px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”مدرسه هوشمند” icon=”fa czico-071-interface-1″ icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ separator=”line” id=”cz_52904″ sk_title=”font-size:26px;color:#333333;font-family:iransansdn;” sk_icon=”font-size:32px;color:#1c72b4;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_overall=”border-radius:24px;” sk_line=”background-color:#ff5722;”]
برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب جهت تولید محتوای آنلاین و آفلاین
[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][/cz_content_box]
[cz_gap]
[cz_gap height=”40px” id=”cz_24345″][cz_title bline=”cz_line_after_title” shape=”text” parallax_h=”true” parallax=”10″ css_animation=”cz_loop_pulse” smart_fs=”true” mobile_shape_font-size=”2.2em” id=”cz_56163″ tablet_shape_font-size=”3em” sk_shape=”font-size:70px;color:rgba(245,245,245,0.25);font-family:aviny;font-weight:900;top:36px;z-index:-1;” shape_text=”اهداف آفتاب” css_transform=”0deg”]

اهداف آفتاب
[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_85206″]

[cz_gap height=”40px” id=”cz_97417″]

هدف مدرسه آفتاب پرورش انسان است. انسانی شاد و توانا ، جدا از شعار واقعیت آن است فردی که بتواند با فراگیری مهارت های زندگی با خود و دیگران در صلح و آرامش باشد و از استعدادهای خدادادی و اکتسابی به خلاقیت برسد میتواند انسانی شاد و توانا باشد.

[cz_button title=”آشنایی با اهداف” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aftab-sch.ir%2Fabout%2Fgoals%2F|title:%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” id=”cz_89911″ sk_button=”border-radius:100px;border-bottom-style:solid;border-color:#000000;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#00e676;padding:5px 20px 7px 20px;border-width:3px 3px 3px 3px;font-weight:700;position:relative;float:left;color:#000000;font-size:14px;” sk_hover=”background-color:#000000;color:#00e676;”]
[cz_image size=”150×250″ tilt=”on” scale=”1.1″ parallax_h=”v” parallax=”9″ css_animation=”cz_loop_swing” parallax_stop=”true” id=”cz_80747″ image=”10107″ anim_delay=”600ms”][/cz_image]
[cz_gap height=”19px”]
[cz_gap height=”60px” id=”cz_29365″][cz_service_box align=”right” title=”دپارتمان زبان انگلیسی” icon=”fa czico-055-conversation” id=”cz_14931″ sk_overall=”animation:fadeInLeft;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box][cz_gap height=”60px” id=”cz_50722″][cz_service_box align=”right” title=”دپارتمان روانشناسی” icon=”fas fa-child” id=”cz_20793″ sk_overall=”animation:fadeInLeft;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box][cz_gap height=”60px” id=”cz_78083″][cz_service_box align=”right” title=”دپارتمان هنر و خلاقیت” icon=”fas fa-paint-brush” id=”cz_52945″ sk_overall=”animation:fadeInLeft;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box]
[cz_gap height=”35px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” shape=”text” css_animation=”cz_loop_pulse” smart_fs=”true” text_center=”true” mobile_shape_font-size=”2.2em” id=”cz_73115″ tablet_shape_font-size=”3em” sk_shape=”font-size:70px;color:#f5f5f5;font-family:aviny;font-weight:900;top:36px;z-index:-1;” shape_text=”دپارتمان ها” anim_delay=”800ms”]

دپارتمان ها
[/cz_title][cz_image tilt=”on” glare=”1″ image=”10115″ id=”cz_51196″ sk_css=”animation:fadeInUp;”][/cz_image][cz_gap]

[cz_gap height=”60px” id=”cz_73319″][cz_service_box title=”دپارتمان بازی های فکری” icon=”fas fa-chess” id=”cz_31833″ sk_overall=”animation:fadeInRight;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px 3px 5px 8px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box][cz_gap height=”60px” id=”cz_71439″][cz_service_box title=”دپارتمان آزمایش و پژوهش” icon=”fas fa-tree” id=”cz_55319″ sk_overall=”animation:fadeInRight;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box][cz_gap height=”60px” id=”cz_12348″][cz_service_box title=”دپارتمان ورزش و تندرستی” icon=”fas fa-volleyball-ball” id=”cz_102934″ sk_overall=”animation:fadeInRight;” sk_title=”font-size:26px;color:##1c72b4;font-family:Shabnam;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:28px;color:#ffffff;padding:5px;” sk_icon_con=”background-color:##1c72b4;margin-top:10px;border-radius:5px;”] [/cz_service_box]
[cz_gap height=”36px” id=”cz_84673″][cz_title bline=”cz_line_after_title” shape=”text” css_animation=”cz_loop_pulse” smart_fs=”true” text_center=”true” mobile_shape_font-size=”2.2em” id=”cz_60938″ tablet_shape_font-size=”3em” sk_shape=”font-size:70px;color:rgba(245,245,245,0.25);font-family:aviny;font-weight:900;top:36px;z-index:-1;” shape_text=”گالری تصاویر”]

گالری تصاویر
[/cz_title][cz_gap height=”36px” height_tablet=”80px” id=”cz_15993″]

[cz_gap height=”25px” id=”cz_58797″]
[cz_gap height=”22px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” icon_before_type=”icon” shape=”text” css_animation=”cz_loop_pulse” mobile_shape_font-size=”2.2em” id=”cz_105482″ tablet_shape_font-size=”3em” sk_shape=”font-size:70px;color:#f5f5f5;font-family:aviny;font-weight:900;top:36px;z-index:-1;” shape_text=”جدیدترین مطالب”]

جدیدترین مطالب
[/cz_title]

[cz_posts layout=”cz_hr_grid cz_grid_c3″ hover=”cz_grid_1_title_sub_after cz_grid_1_no_image” animation=”cz_grid_anim_zoom_out” loadmore=”loadmore” loadmore_title=”مطالب قدیمی تر” loadmore_end=”مطلب دیگری وجود ندارد !” browse_all=”تمام مطالب” filters_items_count=”cz_grid_filters_count_i” id=”cz_63599″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22cats_6%22%2C%22r%22%3A%22cz_post_data_r%22%2C%22i%22%3A%22fa%20czico-060-bars%22%2C%22tc%22%3A%221%22%7D%5D” posts_per_page=”12″ si_css_font-size=”18px” si_css=”.vc_custom_1511696646267{border-radius: 50px !important;}” subtitle_css_font-size=”13px” sk_meta=”color:rgba(0,0,0,0.5);line-height:16px;padding-top:8px;” sk_meta_icons=”background-color:#ff5722;padding:2px;” sk_excerpt=”font-size:13px;color:rgba(0,0,0,0.65);font-weight:400;line-height:16px;” sk_overall=”background-color:rgba(27,117,187,0.73);padding:30px 30px 4px;margin-bottom:20px;border-style:solid;border-top-width:2px;border-color:#3f51b5;border-radius:22px;” sk_overall_hover=”background-color:#efae16;box-shadow:3px 7px 6px 7px rgba(0,0,0,0.13);” sk_title=”font-size:15px;font-family:iranyekan;background-color:rgba(212,124,124,0.01);border-width:1px;” filters=”35, 3″ gap=”16px” title_lenght=”7″ sk_content=”background-color:rgba(226,120,120,0.01);border-width:10px;” sk_img=”width:100px;height:100px;”]

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.