دپارتمان علوم و محیط زیست ((The Department of Natural Sciences

ظهور رشته های بین رشته ای از خصوصیات عصر حاضر در صحنه آموزش جهانی است. در این میان علوم زیست محیطی حوزه ای چند برنامه ای‌ ست که نیازمند همراهی علوم دیگری مثل شیمی، فیزیک، بیولوژی، تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت از محیط زیست و ترمیم آن است.

مجموعه آفتاب در این راستا و برای کمک به حفظ تنها محیط زیست انسان مصمم به ایجاد این دپارتمان ، با امید به تربیت فرزندانی دوستدار محیط زیست شده است.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.