کادر مدرسه

معرفی کادر و ساختار مدرسه سرواندیشان آفتاب

موسسین: محمدهادی نجارپور سیاهکلی، فرشته دیهیمی

مدیریت مدرسه: امیر فرزانه

مشاور موسسین مدرسه: شایان فروزنده‌دل

معاون اجرایی: اثباتی

معاون آموزشی: مرادیان

معاون پرورشی: فرشته دیهیمی

معاونین انضباطی: سلوکی، لواسانی

مشاور روانشناسی: رجبی‌فر

مشاور پژوهشی: الناز فطیر

مشاور المپیاد و مسابقات علمی: سوزان صباغ‌نوین

سوپروایزر دپارتمان زبان انگلیسی: اکرم لبافی

دبیران پیش‌دبستانی: ندا فدوی، زهرا صیافی

دبیران اول دبستان: محبوبه برجسته، نازنین شهبازی

دبیر دوم دبستان: شیدا گنجعلی

دبیر سوم دبستان: کهیلا احمدپور

دبیر چهارم دبستان: الهام فراهانی

دبیر پنجم دبستان: زهره آدامون

دبیر ششم دبستان: علیرضا پویامقدم

دبیر ریاضی پنجم و ششم: داوود رضایی

دبیران هنر و خلاقیت: خطیبی، الهام عابدینی

دبیر موسیقی: پوریا قبادی

دبیر ادبیات کهن: بنفشه حیاتی

دبیران زبان انگلیسی: شیرین قهاری، الهام بهرام‌بیگی

دبیر روبیک: بنفشه نوری

دبیر آزمایشگاه: کشمیری

دبیر مهارت: محدثه کشوری

دبیر شطرنج: گیلدا آزادبخت