ویژگی های مدرسه دوزبانه آفتاب

مدرسه شناختی

مدرسه شناختی

مدرسه دو زبانه

مدرسه دو زبانه

مدرسه سبز

مدرسه سبز

آموزش مبتنی بر هوش های نه گانه

آموزش و پرورش مبتنی بر هوش های نه گانه

کلاس های فوق برنامه متنوع

کلاس های فوق برنامه متنوع

مقدم بودن آموزش بر پرورش

مقدم بودن آموزش بر پرورش

کیف در مدرسه

کیف در مدرسه

کادر متهعد و متخصص

کادر متهعد و متخصص

آموزش مبتنی بر بازی و پژوهش

آموزش مبتنی بر بازی و پژوهش

محیطی شاد و ارتباط رضایتمندانه

محیطی شاد و ارتباط رضایتمندانه دانش آموز و معلم

آخرین اخبار

ارسال پیام:

نشانی:

فهرست