اردوی روز پنجشنبه به کانون مفتح

اردوی روز پنجشنبه به کانون مفتح

قراره روز پنجشنبه 4 بهمن با هم بریم کانون مفتح و اونجا با ماشین های رادیو کنترلی کلی بازی کنیم و بهمون خوش بگذره ( به همراه بازی های محلی)

پسرای آفتابی

قراره روز پنجشنبه 4 بهمن با هم بریم کانون مفتح و اونجا با ماشین های رادیو کنترلی کلی بازی کنیم و بهمون خوش بگذره ( به همراه بازی های محلی)

پس لطفا ساعت 7:30 صبح در مدرسه حاضر باشید تا فوری سوار ماشین بشیم و بریم

با خودتون هر خوراکی که دوست داشتین بیارین ( البته لطفا سوسیس و کالباس نباشه )

لباس مناسبی بپوشید که راحت باشید و کوله پشتی هم برای وسایلتون داشته باشید.