چرا کودکان به تجارب ادراکی-حرکتی نیاز دارند؟

والدین گرامی آیا می‌دانید که چرا کودکان به تجارب ادراکی-حرکتی نیاز دارند؟
مهارت‌های ادراکی-حرکتی به اطلاعات حسی اجازه میدهند تا به طور موفقیتآمیزی بدست آمده و با واکنش های مناسب درک شوند.

واژه ادراک با کسب اطلاعات مرتبط بوده و واژه حرکتی به پیامد های حرکت اشاره دارد . بنابراین فعالیت های ادراکی-حرکتی نیاز به این دارد که کودکان از "ذهن" و "بدنشان" با یکدیگر و به طور همزمان برای تکلیف ، برای مثال راه رفتن روی چوب موازنه در حال خواندن حروف الفبا ، استفاده کنند.
به این مسئله فکر کنید:
کودکان برای اجرای بهتر در مدرسه باید بسیاری از چیزهایی که نیاز به کارکرد همزمان ذهن و عضلات به عنوان یک واحد دارد را انجام دهند. در حقیقت همه مهارت های ارتباطی مانند خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن ، اشارات و حرکات بدن در موقع سخن گفتن ، توانایی های حرکت محور ( بر مبنای حرکتی ) هستند . ما اغلب آن ها را به عنوان مهارت های تحصیلی نگاه می کنیم ، اما برای مثال در یادگیری نوشتن کودک نباید تنها الفبا را بداند و چگونگی شکل گیری کلمات توسط ترکیب حروف را درک کند ، بلکه همچنین باید دانش خود را برای عمل گرفتن ، حرکت دادن و ثبات مداد همزمان با استفاده از ادراک (بینایی) برای سازگار کردن حرکاتش به منظور ایجاد یک الگوی حرکتی صحیح را به کار گیرد . به منظور اینکه کودک یاد بگیرد ، ذهن و بدن خود را باید با یکدیگر کار کنند.

آشنایی با بازی ریتمیک:

هدف: تقویت حافظه کودک

نحوه ارائه:
چشم یکی از کودکان را می بندیم و از یکی از کودکان میخواهیم که صحبت کند.
کودکی که چشمش بسته است باید حدس بزند صدای کیست.
در حالت دوم:
این بازی از سه کودک میخواهیم به ترتیب حرف بزنند ، کودکی که چشمش بسته است باید تشخیص بدهد به ترتیب کدام یک از دوستانش صحبت کردند
در حالت سوم :
کودک با چشم بسته کلاس خود را توصیف کند و بگوید چه چیزی در کلاس در کجا قرار دارد.