آخرین برنامه‌ی آموزشگاه تخصصی آفتاب به شرح زیر می‌باشد:

نمایش خلاق

 • شنبه
 • ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
 • 8 جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 60 دقیقه‌ای
 • برای ۴ تا ۱۲ سال

نقاشی خلاق

 • شنبه
 • ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰
 • 12 جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 60 دقیقه‌ای
 • برای ۴ تا ۱۲ سال

زبان انگلیسی

 • شنبه تا چهارشنبه
 • ساعت ۱۶ تا ۲۰
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه 90 دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۳ سال به بالا

مهندس خلاق

 • شنبه و چهارشنبه
 • ساعت ۱7 تا ۱8
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه 60 دقیقه‌ای
 • برای ۶ تا ۱۲ سال

ریاضی خلاق

 • شنبه و چهارشنبه
 • ساعت ۱۷ تا ۱۸
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه 60 دقیقه‌ای
 • برای ۶ تا ۹ سال

شطرنج

 • شنبه تا چهارشنبه
 • ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
 • 12 جلسه
 • هفته‌ای 2 جلسه 45 دقیقه‌ای
 • مخصوص ۴ سال به بالا

چرتکه

 • شنبه و چهارشنبه
 • ساعت ۱۷ تا ۱۸
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو  جلسه 60 دقیقه‌ای
 • برای ۶ تا ۱۲ سال

آزمایش مهیج

 • دوشنبه
 • ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 45 دقیقه‌ای
 • برای گروه ۴ تا ۸ سال و گروه ۸ تا ۱۲ سال

موسیقی (پیانو)

 • دوشنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه
 • ساعت ۱7:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • چهار جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 30 دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۱۰ سال به بالا

موسیقی (گیتار)

 • سه‌شنبه
 • ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • چهار جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 30 دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۱۰ سال به بالا

روبیک مبتدی و پیشرفته

 • پنج‌شنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۹
 • 12 جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 60 دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۷ سال به بالا

تیر و کمان

 • پنج‌شنبه
 • ساعت ۱۰ تا ۱۵
 • 8 جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه 60 دقیقه‌ای
 • مخصوص ۸ سال به بالا

برای نام‌نویسی با مدرسه تماس بگیرید.