دپارتمان ورزش و تندرستی (Sports Department)

تشکیل پرونده سلامت یکی از برنامه‌های مجموعه آفتاب است که زیر نظر پزشک و متخصص مربوطه انجام می‌شود . این عملکرد می‌تواند از بروز برخی بیماری‌ها جلوگیری کرده و والدین نیز وضعیت سلامت فرزند خد مطلع خواهند شد.

مطابق تحقیقات انجام شده، ارتباط قابل توجهی بین حرکات موزون جسمی و رشد (شناختی، عاطفی و اجتماعی) در کودکان و همچنین در افزایش هوش بدنی فرزندان دارد.

در دپارتمان ورزش و تندرستی ، فعالیت‌های جسمی – حرکتی متناسب با گروه سنی پیش دبستان و دبستان برنامه ریزی شده و فعالیتهای صحیح حرکتی برای دانش آموزان در سنین مختلف تحصیلی با بهره گیری از آموزش‌های صحیح در محل مجموعه آفتاب و همچنین در ورزشگاه‌های سرپوشیده اطراف ، انجام می‌شود.

ظرفيت حركتی كودك همزمان با رشد يافتگی فيزيولوژيكی و همچنين بر اساس چگونگی تعامل با اطرافيان كه به ميدان تحولی كودك نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. می توان با ایجاد برنامه های حرکتی کودکان ، روند رشد حرکتی را در آنها تسریع کرد.

زندگی كشمكش دائمی با محيط و تلاش برای شناخت و بهره مندی از آن است. در اين تلاش توانايي های روان شناختی انسان است كه قابليت های لازم را در اختيار او می گذارد تا به شناخت محيط و اصلاح يا تغيير دادن آن دست یابد. حركت شرايطی را برای كودك فراهم می سازد كه بر اساس آن می تواند به اكتشاف دنيای پيرامونش بپردازد. جنس (۲۰۰۲) معتقد است که فرد (کودک) می تواند مجموع توانايي های مغزی خود را به ياری حركت مورد بهره برداری قرار دهد يا توانمندي هايی را به منصه ظهور برساند. از اين رو، در نظرگرفتن جنبه های حركتی و تحليل آن ها، برای درك رشد توانايي های ذهنی ضروری است.

با مشخص شدن تأثير مثبت بازي ها و فعاليت های بدنی، پيشنهاد می شود كه آموزش كودكان در سنين پيش دبستانی در قالب بازي های آموزشی و فعاليت های بدنی باشد، زيرا كودكان انگيزه و رغبت بسيار نسبت به بازی دارند و لازم است از انگيزه آنها نسبت به بازی بهره گيری شود و در آموزش مفاهيم اوليه از بازي های آموزشی سازمان يافته و فعاليت های بدنی استفاده شود تا هر چه سريع تر بتوان به اهداف آموزشی دست يافت. در ضمن بازي ها بايد با هدفی معين، يعنی بر اساس توانايي هايی كه بايد گسترش يابند، طرح ريزی شوند و توانايي های پايه ای كودكان در طرح هر نوع فعاليت در نظر گرفته شود.

جهت پرورش و فعال سازی مهارت های حرکتی کودکان در مهدهای کودک و در دوره پیش دبستانی تکالیف حرکتی زیر توصیه می شود:

  • حركاتی مانند راه رفتن و دويدن به صورت آرام و سريع و در جهات متفاوت.
  • تکالیفی همچون پريدن (كوتاه و بلند ودر جهات متفاوت)، و فرود آمدن، لی لی كردن، پريدن به داخل و خارج از يك حلقه، همزمان با راه رفتن و دويدن.
  • در برخی از فعاليت ها آنها بايد شكلهای مختلف هندسی مثل دايره، مثلث، مربع را درست می كردند.
  • اجرای مهارت پريدن، گاهی با غلت زدن همراه شود و نيز برای ايجاد تنوع برای غلت زدن، كودكان می توانند از داخل دايره يا از روی طناب غلت بزنند.

برای مهارتهای دستی فعاليت هايی مثل مهارت پرتاب كردن توپ به داخل اشكال مختلف هندسی در نظر گرفته شود. بدين منظور انواع توپ و اشكال مختلف هندسی در اندازه های كوچك و بزرگ فراهم شود. كودكان برای پرتاب توپ به داخل دايره كوچك بايد توپ كوچك تر را انتخاب کنند و برای پرتاب توپ به دايره بزرگ تر از توپ بزرگ تر استفاده کنند. همچنين، گرفتن و پرتاب كردن توپ در فاصله دور و نزديك ، تسلط كودكان را برای كنترل توپ بيشتر می كرد.

برای اجرای حركات موزون كه در آموزش حركات مهم هستند از تمريناتی بهره گيری شود مانند اجرای حركات سريع و كند يا اجرای قدم های بلند و كوتاه و نيز دويدن و پريدن و لی لی كردن كه باريتم هماهنگ و موزون بايد همراه باشند (برگرفته از پژوهش دکتر آقازاده و همکاران، ۱۳۸۷).

فهرست