ظهور رشته های بین رشته ای از خصوصیات عصر حاضر در صحنه آموزش جهانی است. در این میان علوم زیست محیطی حوزه ای چند برنامه ای‌ ست که نیازمند همراهی علوم دیگری مثل شیمی، فیزیک، بیولوژی، تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت از محیط زیست و ترمیم آن است.

مجموعه آفتاب در این راستا و برای کمک به حفظ تنها محیط زیست انسان مصمم به ایجاد این دپارتمان ، با امید به تربیت فرزندانی دوستدار محیط زیست شده است.

فهرست