کارکنان

دبیران آموزش پایه:

ردیف نام دبیر سمت
1 خانم فاطمه امیری آموزگار پیش دبستانی
2 خانم محبوبه برجسته آموزگار کلاس اول
3 خانم نازنین شهبازی آموزگار کلاس اول
4 خانم شیدا گنجعلی آموزگار کلاس دوم
5 خانم هانیه رضازاده آموزگار کلاس دوم
6 خانم غزاله لواسانی آموزگار کلاس سوم
7 خانم الهام فراهانی آموزگار کلاس چهارم
8 خانم زهره آدامون آموزگار کلاس پنجم
9 علیرضا پویامقدم آموزگار کلاس ششم
10 آقای داود رضایی آموزگار ریاضی پنجم و ششم

 

فهرست